Zorginkoop

 

Binnen Nederland kennen we anno 2020 24 verzekeraars met 11 overkoepelende concerns. De totale schadelast op zorg in Nederland was in 2019 100,0 miljard. Dit is onderverdeeld naar … ziekenhuis, huisarts, GGZ, WLZ, etc.

 

Het ministerie van VWS bepaalt het basispakket, of wel de aanspraak op zorg die je als ingezetene van Nederland mag verwachten. Daarnaast kun je via aanvullende verzekeringen extra verzekeren.

Floorijn ondersteunt verzekeraars bij de inkoop van MSZ (medisch specialistische zorg) van ziekenhuizen, academische centra, ZBC’s, GGZ, etc.

 

Ook bij het MSZ is een hoofdlijnenakkoord (HLA) afgesproken. Binnen het hoofdlijnenakkoord zijn afspraken gemaakt omtrent de groei van zorg, wijze waarop de contractering moet worden vastgesteld. Het akkoord is een combinatie van aan de ene kant het beheersen van de uitgaven en aan de andere kant de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg op lange termijn te borgen. In het regeerakkoord is afgesproken dat de groei van de kosten onder de zorgverzekeringswet wordt geremd. 

 

Er zijn afspraken gemaakt over een aantal onderwerpen waaronder zorg op de juiste plek, terugdringen van regeldruk en over de aanpak van de uitdagingen op de arbeidsmarkt. Bij zorg op de juiste plek gaat het om zorg op maat dichtbij huis, het voorkomen van duurdere zorg en het inzetten van innovatieve manieren van zorg, zoals e-health. Verder gaat het bij regeldruk o.a. om het schrappen van dubbele registraties. Als laatste wordt er op de arbeidsmarkt ingezet op meer opleiden van gespecialiseerde verpleegkundigen en het aantrekkelijker maken van het beroep van verzorgende.

Nederland kent in totaal elf zorgverzekeraars (concerns) die risicodrager zijn voor één of meerdere labels, verzekeraars en volmachten. Van iedereen die verplicht is een zorgverzekering te kiezen, is 86,0 procent (in 2019) verzekerd bij vier van de elf concerns. De vier grootste zorgverzekeraars zijn: Zilveren Kruis (Achmea), VGZ, CZ en Menzis. Hiernaast vind je een overzicht van alle concerns, de bijbehorende onderliggende verzekeraars/labels en de marktaandelen per concern. Bron: Zorgwijzer